Käyttöehdot


1. Käyttöehtojen soveltamisala

Näitä käyttöehtoja sovelletaan SRnet Company Oy:n ("Palveluntuottaja") tuottamien ja ylläpitämien verkkosivujen käyttämiseen. Palveluntuottajan kanssa toimeksiantosopimuksen

tehneet yritykset voivat ilmoittaa sivustolle myyntikohteensa. Palveluun rekisteröityneet

yritykset voivat ilmoittaa sivustolle myytävänä olevia kohteita. Palvelu ohjaa ostajat myyjän

verkkosivostolle. (Palveluun rekisteröityneet yritykset ja ostajat jäljempänä "Käyttäjä" tai

"Käyttäjät"). Palveluntuottaja ei ole Käyttäjien välisen kaupan osapuoli vaan toimii

ainoastaan välittäjänä ja palvelun tarjoajana, ja Käyttäjät tekevät kaupat keskenään

sopimiensa kauppaehtojen mukaisesti. Myyjä vastaa hyödykkeen hankkivalle kuluttajalle

sopimuksen täyttämisestä kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvun sekä kauppalain 41 §:n

mukaisesti.

Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palvelun käyttämisen

aloittamista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot tai käyttämällä palvelua Käyttäjä sitoutuu

noudattamaan käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Käyttäjän ei tule käyttää palvelua lainkaan,

ellei hän hyväksy käyttöehtoja.

Näillä käyttöehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asemassa olevan ostajan pakottavan

kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.


2. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntuottaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä palvelun käyttöehtoja milloin

tahansa ilmoittamalla tästä palvelun verkkosivuilla. Palveluntuottaja pyrkii ilmoittamaan

käyttöehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin.


3. Rekisteröityminen ja tietosuoja

Palvelun tiettyjen toiminnallisuuksien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.

Palveluntuottaja päättää itsenäisesti rekisteröitymisen hyväksymisestä ja rekisteröitymiseen

sovellettavista ehdoista. Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä käyttöoikeus

on henkilö- tai yrityskohtainen ja sitä ei voi luovuttaa edelleen. Käyttäjä vastaa kaikesta

tunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta ja salasanansa salassapidosta.


4. Käyttäjän antamat tiedot

Rekisteröityessään Käyttäjä vastaa antamiensa henkilö- ja muiden tietojen oikeellisuudesta

ja ajantasaisuudesta.

4.1 Rekisterinpitäjä

Postiosoite Lämsäntie 20

Käyntiosoite: ei saatavilla

Suomi, Oulu

Puh. 0443750190

parhaiten saa kiinni sähköpostitse srnetcompany.oy@gmail.com tai kauppakeskusbuumi@gmail.com


5. Henkilötietojen luovutus

Palveluntuottaja noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä koskien Käyttäjien henkilötietojen

käsittelyä. Palveluntuottaja ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja

asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävillä

Palveluntuottajan verkkosivuilla. Palveluntuottajalla ja sen kanssa samaan konserniin

kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja

käyttötarkoituksia varten henkilötietolakia noudattaen. Palveluntuottajan keräämää tietoa

voidaan tallettaa, käsitellä ja luovuttaa Euroopan Unionin alueella. Tietoja ei

säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa pakottavaan lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti

viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Palveluntuottaja pidättää itselleen oikeuden käyttää alihankkijoita henkilötietojen

käsittelyssä. Mikäli käyttäjätietoja luovutetaan henkilötietolain mukaisesti kolmansille

osapuolille, nämä eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin Palveluntuottajalle

tarjottavan palvelun toteuttamiseen.


6. Aineiston käyttöoikeus

Palvelu sisältää tavaramerkki-, toiminimi-, tekijän- ja muilla immateriaalioikeuksilla

suojattua aineistoa. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet edellä mainittuun

aineistoon ja kaikkiin niiden kopioihin kuuluvat Palveluntuottajalle tai kolmansille

osapuolille. Palvelun sisältämän aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville

saattaminen, levittäminen, vuokraaminen, kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen

muokkaaminen on kiellettyä ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Palvelu voi mahdollistaa esimerkiksi valokuvien ja muiden immateriaalioikeuksilla

suojattujen aineistojen lähettämisen palveluun. Aineistoa lähettävä myyjä vakuuttaa

olevansa oikeutettu lähettämään aineiston ja on velvollinen pitämään Palvelutuottajan

vapaana kaikista vaateista, vastuista ja kuluista, jotka liittyvät lähetettyyn aineistoon.

Myyjä luovuttaa kaikki oikeudet lähettämäänsä aineistoon Palveluntuottajalle mukaan

lukien oikeuden muokata aineistoa sekä luovuttaa aineistoon kohdistuvat oikeudet edelleen.


7. Vastuunrajoitukset

Palveluntuottajalla on myyjän ja ostajan välisessä kaupassa vain välittäjän ja palvelun

tarjoajan rooli, jolloin Palveluntuottaja ei ole millään tavalla osapuoli Käyttäjien välisissä

kaupoissa. Tästä syystä Palveluntuottaja ei miltään osin tarkasta myyntiin asetettujen

kohteiden kuntoa, kohteisiin kohdistuvia omistus- tai muita oikeuksia tai kohteiden muita

ominaisuuksia . Palveluntuottaja ei miltään osin tarkasta tai takaa kohteiden laatua,

turvallisuutta tai laillisuutta, myyjien näillä verkkosivuilla tai muutoin esittämien tietojen

oikeellisuutta, kaupankäynnin onnistumista tai ostajien kykyä ostaa ja hankkia kaupan

kohteita.

Myyjä vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman

laillisuudesta, kuten kaikkien kuluttajasuojalain asettamien vaatimusten noudattamisesta, ja

vakuuttaa, että sillä on omistusoikeus myytävään kohteeseen tai muu oikeus myydä kohde.

Myyjän tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä

sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se on

virheellinen.

Palveluntuottajalla ole mitään vastuuta Käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin tällä

sivustolla ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, eikä Palveluntuottaja ole

korvausvelvollinen mistään taloudellisista vahingoista, menetyksistä tai tappioista, jotka

aiheutuvat vääristä käyttäjätiedoista, tiedoista myynti-ilmoituksissa tai myytyjen tuotteiden

viallisuudesta.

Palveluntuottaja ei voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja

sivusto saattaa häiriintyä tai sen käyttö estyä erinäisistä Palveluntuottajasta riippumattomista

syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään kohtuudella ehkäisemään, Palveluntuottaja ei

voi miltään osin taata Käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palvelujen

hyödyntämiseen.

Palveluntuottaja ei ole miltään osin vastuussa Käyttäjälle omasta, sopimuskumppaniensa,

konserniyhtiöidensä tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta mistään Käyttäjälle tai

kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, joka johtuu

(i)palvelun käytöstä, (ii) näistä verkkosivuista tai niille linkitetyistä sivustoista, (iii)

Palveluntuottajan tarjoamien palvelujen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, (iv)

luvattomasta pääsystä palveluun tai Käyttäjän lähettämien tietojen tai niiden välityksen

muutoksista, tai (v) muista palveluun tai sen kautta tarjottuihin tuotteisiin liittyvistä

seikoista.

Palveluntuottajan sivustolta saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille.

Koska kolmansien osapuolien verkkosivut ovat täysin Palveluntuottajan valvonnan

ulkopuolella, ei Palveluntuottajalla ole vastuuta tällaisten sivustojen saatavuudesta tai niillä

olevista materiaaleista ja palveluista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingoista tai

menetyksistä, jotka liittyvät siihen, että -sivustoa tai jotakin näille sivustoille linkitettyä

kohdetta selaillaan tai että niillä olevien materiaalien tai palveluiden käyttö on aiheuttanut

tai sen väitetään aiheuttaneen vahinkoja tai menetyksiä Käyttäjälle. Palveluntuottajan vastuu

on aina rajoitettu maksimissaan 300,00 (kolmesataa) euroon.


8. Tiedonantovelvollisuus

Käyttäjän on ilmoitettava kaikista yhteystietojen muutoksista Palveluntuottajalle viipymättä.


9. Käytön rajoitukset

Käyttäjä ei saa rikkoa mitään tässä sopimuksessa mainittua ehtoa ja hyväksyy, että

palvelussa alla listatut toimet ovat erityisesti kiellettyjä:

 Toisena luonnollisena henkilönä tai oikeushenkilönä esiintyminen tai muun väärän

tai harhaanjohtavan informaation antaminen;

 Laittoman, halventavan, häiritsevän tai muulla tavalla asiattoman

aineiston tai viestin esittäminen palvelussa taikka ylipäätään sivustoon,

Palveluntuottajaan tai sen immateriaalioikeuksiin kuten tekijänoikeuteen tai

tavaramerkkiin liittyen;

 Tietokoneviruksia sisältävien materiaalien tai muiden vahingoittavien, tuhoavien tai

rajoittavien tiedostojen tai ohjelmistojen lähettäminen, siirtäminen tai levittäminen;

 Useamman kuin yhden tilin rekisteröinti palveluun;

 Yritys käyttää sivustoa tai sen palvelua sen tarkoituksesta poikkeavalla tavalla;

 Tahallinen tarjousten jättäminen ilman maksuaikomusta.


10. Maksutavat

Maksutapoina käyvät Palveluntuottajan sivuilla olevien verkkomaksupainikkeiden kautta

tapahtuvat tilisiirrot tai erikseen lähetettävän laskun kautta tapahtuva maksu.

Palveluntuottaja pidättää oikeuden itsellään määrittää tuotekohtaisesti maksutavat.


11. Maksuehtojen muutokset

Palveluntuottajalla on oikeus tuotekohtaisesti määrittää mahdolliset maksuehtoja koskevat

muutokset.


12. Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.


13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mikäli näistä käyttöehdoista tai palvelun käytöstä johtuvista erimielisyyksistä ei päästä

sovintoon, asia ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia

vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

14. Toimitusehdot

Markkinapaikka päivittyy näkyville Buumiin tarkastuksen jälkeen noin 1-3 arkipäivän kuluessa. Tilauksen peruuttaminen/ vaihtaminen on mahdollista 14 vuorokauden ajan tilaamisesta. Sen jälkeen tilaus on voimassa paketin keston ajan. Tilauksen peruuttamisesta ja vaihtamisesta tulee ilmoittaa sähköpostiin srnetcompany.oy@gmail.com

15. Maksuehdot

Laskutus